مفهوم سهام در شرکت

اگر بخواهیم تعریف کلی و جامعی از سهام داشته باشیم می توانیم این گونه بیان کنیم که سهام در واقع بخشی از سرمایه ی اصلی شرکت های سهامی می باشد. سهام هر شخص مشخص کننده ی میزان مشارکت و همچنین منافع و سودی که یک فرد از شرکت میبرد نیز خواهد بود.

انواع انتقال سهام

در مبحث نقل و انتقال سهام می توان آن را به دو دسته تقسیم کرد. سهامی که قابل انتقال به غیر هستن و سهامی که غیر قابل انتقال می باشند. در این قسمت قصد داریم به بررسی نکات مربوط به این دو دسته از سهام بپردازیم.

سهام غیر قابل انتقال

بر اساس اساسنامه ی شرکت مدیران می باید تعداد سهامی را داشته باشند که حد نصاب آن کمتر از تعداد سهام لازم برای رای دادن در مجامع عمومی نباشد. این سهام در واقع برای ضمانت خساراتی که ممکن است مدیران به شرکت وارد کنند در نظر گرفته می شود. این سهام همان دسته سهامی هستند که غیر قابل انتقال می باشند و تا مادامی که مدیران بدهی مربوط به دوران مدیریت خود را پرداخت نکرده باشند به صورت وثیقه در صندوق شرکت خواهد ماند.