آشنایی با شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی می‌توان این‌چنین بیان کرد که شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی، این اشخاص باهدف برطرف کردن نیازهای مشترک و همچنین بهبود و اتباع توان اقتصادی و اجتماعی دست به تاسیس تعاونی می‌زنند و از طریق همکاری و همیاری با یکدیگر و با رعایت اصول قانون تعاونی‌ها اهداف خود را پیش خواهند برد. تعداد افرادی که برای تاسیس یک تعاونی اقدام خواند کرد نباید کمتر از ۷ نفر باشند

در تعریف شرکت تعاونی نکات قابل‌توجهی وجود دارد که در این صورت به ذکر و بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم. یکی از نات مهم مه باید در تاسیس شرکت‌های تعاونی در نظر داشت رعایت نوع فعالیت شرکت می‌باشد. بدین منظور که شرکت‌های تعاونی تنها در امور تولید و توزیع اجازه‌ی فعالیت دارند. دومین نکته در خصوص این شرکت این است که راه فعالیت در شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع همکاری و شریک مالی است و از راه دیگری امکان فعالیت ندارند. همچنین تمامی نکات و مقرارت مربوط به بخش تعاون در ثبت شرکت ها باید کامل رعایت شود.