آشنایی با مفهوم رتبه بندی

تعریف جامعی که می توان از موضوع رتبه بندی داشت این است که در واقع رتبه بندی به نوعی معیاری است برای صلاحیت گذاری بر اساس استاندارهای مشخص شده یا به نحو دیگر می توان اینگونه بیان کرد که بررسی میزان توانایی شرکت از نظر نفرات و سابقه ی آن ها و یا تجربه ی کاری و توان مالی آن هاست که طبق ضوابط ویژه ی این امر صورت خواهد گرفت. به طور کلی تمامی شرکت ها برای بستن قرارداد با سازمان ها و ادارات دولتی می باید به یک رتبه بندی مناسب دست یافته باشند. شرکت های دولتی نمی توانند با شرکت هایی که فاقد رتبه بندی هستند معامله و یا عقد قرارداد داشته باشند.