مفهوم طرح صنعتی

به طور معمول اگر بخواهیم مفهوم طرح صنعتی را بدانیم می توان این گونه بیان کرد که در واقع طرح صنعتی همان شکل و ظاهر یک کالا است. به نوعی زمانی می توان گفت طرح صنعتی کالایی خوب و مناسب است که ظاهر مورد پسندی داشته باشد. پس طرح صنعتی تنها به ظاهر  محصول اشاره می کند با وجود اینکه ممکن است طرح آن محصول ویژگی های فنی و عملکردی نیز داشته باشد. اگر طرح صنعتی جدید و یا حتی یک طرح بسته بندی جدید را ایجاد کرده اید قبل از افشا و استفاده از ان می باید حتما به ثبت رسیده باشد.

موارد تشکیل دهنده ی یک طرح صنعتی

یک طرح صنعتی می تواند شامل موارد متفاوتی باشد که به طور کلی ان را می توان در دسته بندی زیر تقسیم کرد:

  • ویژگی هایی که شامل ویژگی سه بعدی می شود مانند شکل یک کالا
  • ویژگی های دو بعدی به طور مثال تزئینات و خطوط و رنگ های به کار رفته شده در کالا
  • ترکیب موارد یک و دو در کنار هم