انواع شرکت در قانون تجارت:

در ابتدا میخواهیم اشاره کوچکی به انواع شرکت در قانون تجارت ایران داشته باشیم. این شرکت ها عبارتند از:

– سهامی (عام/خاص)

– تعاونی

– مختلط سهامی

– مختلط غیر سهامی

– تضامنی

– نسبی

مسئولیت محدود

ثبت شرکت سهامی عام:

شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه در آن به صورت سهام تقسیم خواهد شد و مسئولیت سهامداران با توجه به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. شرکت سهامی عام نیز یکی از انواع شرکت ها . کامل ترین آن ها می باشد که می توان گفت تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته خواهند شد. به طور کلی این شرکت ها زمانی تشکیل خواهند شد که هدفی چون انجام پروژه های بزرگ ماندد پروژه های کشاورزی ، عمرانی و….داشته باشیم.