تعریف مناطق آزاد

در خصوص مناطق آزاد تجاری تعاریف بسیاری بیان‌شده است که به طور کلی می‌توان این مناطق را این‌گونه تعریف نمود:

منطقه‌ی آزاد تجاری محدوده ی معینی است که به ‌طور معمول در داخل یک بندر یا مجاورت آن قرار می‌گیرد. در این مناطق مشخص‌ شده تجارت با سایر نقاط جهان آزاد شناخته ‌شده و کالاهایی که در این محدوده و این مناطق صادر و یا واردشده بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.

هدف از به وجود آمدن مناطق آزاد

  • جذب کردن سرمایه‌های خارجی

  • به وجود آوردن فرصت‌های شغلی در کشور

  • افزایش دادن میزان صادرات

  • دست یافتن به فناوری‌های نوین

  • جذب نمودن نقدینگی داخلی و همچنین کاهش تورم

  • افزایش درآمد عمومی

  • تنظیم بازار کالا

  • حضور در بازارهای جهانی