تعاریف شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان  شرکت هایی هستند که در راستای افزایش علم و ثروت حرکت خواهند کرد. در واقع این شرکت‌ها به توسعه اقتصادی با زیر مجموعه‌ی دانش می‌پردازند.

به طور کلی این‌گونه نیز می‌توان گفت که شرکت های دانش بنیان رابط بین ایده و تکنولوژی خواهد بود و ایده‌ها را به تکنولوژی تبدیل می‌کند.