مفهوم یک ایده

اگر بخواهیم یک ایده را تعریف کنیم شاید بتوان این گونه بیان کرد که در واقع ایده یک اثر ذهنی می تواند باشد که با روشی دور از فکر و جدید می تواند در رابطه با بشریت چیزی نو را بیافریند و ایجاد کند. ایده را این گونه نیز می توان تعریف کرد که هرگونه فعالیتی که در آن فکر و ذهن انسان ایفا کننده ی نقش باشد ایده نامیده خواهد شد.